TİRE BELEDİYESİ GAYRİSIHHİ ( GSM ) İŞYERİ  AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER
                  
          
1- Krokili Adres (İşyeri tarafından çizilerek işyerinin adresini gösteren kroki )         
          
2- Dizi Pusulası (Başvuru sahibi tarafından hazırlanıp dosyada bulunan evraklar sırası ile gösterilecek )         
          
3- Başvuru / Beyan Formu ( Ön yüzdeki form )         
          
4- Kira Sözleşmesi ( Tapu sahibi ile yapılacaktır. )         
          
5- Ustalık Belgesi / Sorumlu Müdür Sözleşmesi  (Meslek Odasından Onaylı  Olacak)         
          
6- Şirket ise; Vergi levhası fotokopisi oda sicil kayıt sureti, imza sirküleri,ticaret sicil gazetesi örneği, Yönetim kurulu kararı, sicil tasdiknamesi

7- Şahıs ise; Nufus Cüz.Fotokopisi - 2 adet vesikalık fotoğraf      
          
8- Şahıs ise; Vergi levhası fotokopisi esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi ile bağlı bulunduğu odaya ait üyelik belgesi    
      
9- Motor Ruhsatı ( Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden alınacak )        
          
10- Yer Seçim Belgesi ( Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden )         
          
11- İtfaiye Raporu ( İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenişehir İtfaiye Daire Bşk' na başvuracaktır.)              
          
12- Sanayi Sicil Belgesi (  Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden alınacak )         
 
13- Yapı kullanma izin belgesi ( Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden)         
          
14- Gürültü Ölçüm Raporu ( Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden )         
          
15- ÇED Raporu ( Tabi olan işyerleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü' ne başvuru yapacaktır. )         
          
16- Karayolu Trafik Güvenliği İzin Belgesi ( Tabi olan işyerleri, İmar Durum belgesi,1/100 ölçekli vaziyet planı tapu yada kira sözleşmesi ile Müdürlüğümüze gelip İ.B.B. UKOME' ye başvurusu yapılacaktır.)         

17- Atıksu Deşarj İzni ( Tabi olan işyerleri için İZSU' dan alınacaktır. )         
          
18- Emisyon İzin Belgesi ( Tabi olan işyerleri için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü' nden alınacaktır. )         
          
19-Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi (Tabi olan işyerleri için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden alınacaktır.)         
          
20- İş Akış Şeması ve Açıklama Raporu ( Yapılan İşi Açıklayan Rapor )         
          
21- Kapasite Raporu / Ekspertiz Raporu / Fiili Durum Beyanının Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi          
       ( Tabi olan işyerleri, Ticaret Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası' ndan alacaktır. )         
          
22- İşyerine ait Fotoğraflar (İşyerinin giriş ve çıkışları üretim alanı vb. yerlere ait)         
          
23- İşyeri Yerleşim Krokisi ( Üretim alanı ve sosyal tesisler krokide gösterilmelidir)         
          
24- Sağlık Muayene Kartı ( Kaymakamlık Sağlık Grup Başkanlığı )         
          
25- Borcu Yoktur Yazısı (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)         
          
26- İşletme Belgesi (İşyerinde 50 kişi ve üstünde eleman çalışıyor ise Bölge Çalışma Müdürlüğünden)         
          
 İŞLETME RUHSATI DEVRİ İÇİN         
 " 1- Devir dilekçesi , İşletme Hakkı Devir sözleşmesi ( noter onaylı ),ruhsatın aslı,
 devir alan firma-şahsa ait şirket evrakları )"         
          
      BİLGİ :                  
 1- Başvuru evraklarının imzalı ve kaşeli olarak telli plastik dosya içerisinde teslim edilmesi rica olunur.         
 2- Ruhsatlar, ruhsat sahibine, mesul müdüre ya da vekaleti olana teslim edilir.         
 3- İşyerinin niteliğine göre ilave bilgi veya belge istenebilir.         
 4- Tüm evrakların asılları ve birer fotokopileri getirilecektir.         
"3572 Sayılı Kanun ve 10-08-2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikte
belirtilen İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için istenen belgeler yukarıda belirtilmiş olup, tarafıma imza karşılığı tebliğ edilmiştir  …/…./2010"          
          
          
          
 Tebliğ Eden:       Tebellüğ Eden:      
 İmza:                     İmza:      

Her Türlü Sorunlarınız İçin:
Telefon : 0 232 512 33 21

 
  images/blogo.png Tire Belediyesi e-Belediye İşlemleri, Global Sign sertifikasına sahiptir. • Tel: (0232) 512 33 21 • e-Posta: tirebel@tire.bel.tr
images/whatsapp.png WhatsApp İhbar Hattı:  (530) 237 19 98
Powered by: Ünipa A.Ş.
images/ssl.png